Af Albert Jan Maat, formand for den hollandske landbrugsorganisation, LTO Nederland, og Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

I 1969 da Neil Armstrong tog et lille skridt for mennesket, og et stort skridt for menneskeheden, så vi for første gang jorden stå op over månen. VI var unge, og blandt 3,6 milliarder medmennesker på denne smukke blå planet, som Armstrong vendte sit kamera imod.  I dag er vore familier vokset, og verdensbefolkningen steget til over 7,1 milliarder mennesker. Det er en vidunderlig ting – stort er smukt!

Men med en voksende verdensbefolkning, som hver dag øges med 140.000, er vore udfordringer ligeledes vokset. Ind til nu har landmænd i mange lande heldigvis været i stand til at imødekomme efterspørgslen på mad, og landmændenes andelsselskaber har leveret landbrugsprodukter til forbrugerne af stadig højere og mere ensartet kvalitet; samtidig er dyrevelfærden blevet forbedret, og miljøbelastningen reduceret per produceret enhed.

Behov for at producere mere på mindre jord

Massive investeringer har muliggjort denne positive udvikling, og hver dag forstætter vor stræben efter en forbedret ressourceeffektivitet. Tempoet for denne udvikling bestemmer vi stadig selv, men retningen henimod en mere bæredygtig og intensiv landbrugsproduktion er en nødvendighed.

Den øgede verdensbefolkning, stadig større byer og infrastruktur der breder sig i landdistrikter betyder, at tilgængeligheden af frugtbar jord kommer under pres. Med klimaændringerne vil efterspørgslen efter frugtbar jord blive yderligere øget, når store områder oplever fald i produktivitet på grund af ekstreme vejrforhold, såsom tørke eller oversvømmelse.

For hvert minut løftes omkring 100 mennesker (97 for at være præcis eller 340.000 om dagen) ud af fattigdom, og de bliver en del af en ny middelklasse, hovedsageligt i vækstlande i Asien og Afrika.  De ønsker bedre kost, og det ville være amoralsk at fornægte dem proteiner som førhen har været et vestligt privilegium. 

Bæredygtig intensiv landbrugsproduktion

FNs Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO) har promoveret begrebet bæredygtig intensiv produktion. Og det er netop, hvad vi hver dag forsøger at levere.

Vi har med succes moderniseret og udviklet vores produktion, øget effektiviteten og afkoblet miljøpåvirkningernes størrelse fra produktionens størrelse; samtidig, og delvist som led i løsningen af disse udfordringer, har vi vokset os større.

Ammoniakemissionsreduktioner i Holland og i Danmark er et succeseksempel på bæredygtig intensiv produktion. Siden midten af 1990’erne, og på trods af produktionsstigninger, har forskning og innovation, og et forbud mod bredspredning af husdyrgødning effektivt reduceret ammoniakemissionen i Holland og Danmark.

I dag ligger udledningen per dyreenhed i Holland og Danmark på 14 og 12 kg, hvilket er væsentligt lavere end EU-gennemsnittet på 25 kg.

I lyset af de massive miljømæssige udfordringer vi står overfor at skulle løse i det 21. århundrede, bør vores produktionsmodel orientere sig mod fremtiden, og ikke fortiden. 

De som søger efter svar på fremtidens miljømæssige udfordringer i en forestilling om en svunden guldalder med små lokale bedrifter forstiller sig, og de vil opdage, at tidligere tiders produktionsmetoder ikke leverer bæredygtige løsninger, der leverer svar på morgendagens knappe ressourcer, og den øgede efterspørgsel efter fødevarer fra omkring 9 milliarder mennesker i 2050. 

Dette er ikke ensbetydende med, at små landbrug ikke er bæredygtige – de er også en kilde til innovation, og social samhørighed i landdistrikterne. Men der er behov for, at disse bedrifter integreres i større sammenslutninger, som i dag mere end nogensinde før er styrken i andelstanken, og som indbefatter foreninger på landet, der er med til at finansiere fælles forskning og dermed fremme anvendelsen af mest moderne dyrknings metoder – hvilket også er en hjørnesten i tænkningen bag EU's det rettidige initiativ om europæiske innovationspartnerskaber.

En europæisk erhvervspolitik for landbrugs- og fødevaresektoren

Vores produktionslinjer og distributionsnet er europæiske og globale, hvilket betyder, at samspillet med forhandlere og forbrugere i hele fødevarekæden foregår på mange sprog. Det er baggrunden for, at vi opfordrer til etableringen af en europæisk erhvervspolitik for landbrugs- og fødevaresektoren, som matcher vores daglige europæiske og globale aktiviteter, der udgør en væsentlig kilde til vækst i EU og eksport på verdensmarkerne. 

En sådan politik er nødvendig for yderligere at fremme innovation, videns overførsel, uddannelse og investeringer i en sektor, der i EU beskæftiger mere end 4,2 mio. mennesker, og som tillige har strategisk betydning for fødevaresikkerheden i en sårbar verden. Denne erhvervspolitik bør være europæisk, ikke kun i omfang, men også i tanke; helheden er større end summen af delene, det er en sandhed som også gør sig gældende for landbruget; stort er smukt.

En sådan erhvervspolitik er nødvendig, hvis vi skal være i stand til yderligere at intensivere produktionen, hvis vi fortsat skal kunne producere mere med leveremiljøpåvirkninger, og forblive et forbillede for europæisk bæredygtig fødevareproduktion i mange år frem.

Europæiske standarder for produkternes miljøbelastning

Samtidig er det vigtigt, vi udfordrer den udbredte myte om, at afstand er den væsentligste kilde til forurening. Transport miljøbelastninger forekommer selvsagt når et produkt produceres i et eller flere lande, og sælges i et tredje land. Derfor er det nødvendigt at kvantificere disse omkostninger, og som flere analyser har vist, forstå deres relativt beskedne størrelse, når man foretager livscyklusanalyser af et produkts miljøpåvirkning.

Det som virkelig betyder noget er mængde, effektivitet, innovation og høje standarder. Derfor presser vi på for yderligere forbedringer af livscyklusanalyser, og etablering af fælles europæiske standarder for produkternes miljøbelastning.

Derfor opfordrer vi Europa-Kommissionen til at tage fat på arbejdet med at formulere en ny erhvervspolitik for landbrugs- og fødevaresektoren i EU, som skal bidrage til at skabe endnu flere arbejdspladser og eksport; alt sammen til gavn både for øget bæredygtighed og øget europæisk konkurrenceevne.

Debatindlægget er en forkortet og oversat udgave af en artikel bragt 28. marts i EurActiv (http://www.euractiv.com/sections/agriculture-food/sustainable-agriculture-big-beautiful-301194 ).