I de kommende år vil der være en kraftig befolkningstilvækst i Afrika med en stigning fra 1 mia. mennesker til 2,4 mia. i 2050, hvilket er en stigning på 132 pct.

Den største vækst i befolkningen vil være i Nigeria, som vil vokse fra 160 mio. i 2010 til 440 mio. i 2050. Befolkningen i Etiopien vil vokse fra 87 til 187 mio. og i Congo vil udviklingen gå fra 62 til 155 mio. i samme periode.

Der skal med andre ord skaffes betydeligt flere fødevarer i de kommende år til den afrikanske befolkning. Det kan ske ved en mærkbar stigning i importen eller med en stor stigning i produktionen.

Løsningen vil være en kombination af de to muligheder. Fra dansk side er der både mulighed for at øge eksporten af fødevarer, men der er også mange muligheder for at bidrage til en øget produktionen i Afrika.

En øget egenproduktion kræver en opgradering af viden, produktionsteknikker, maskiner samt udstyr. Og det kan også være gavnligt med uddannelse, så dette kan udnyttes optimalt.

Produktionsbetingelser kan udnyttes bedre

Produktionsbetingelserne er gode visse steder i Afrika, men de bliver ikke udnyttet optimalt. Det ses bl.a. ved, at udbytterne er relativt lave sammenlignet med andre lande. F.eks. ligger udbytterne på sojabønner på 10.000 hkg/ha i Nigeria, mens høstudbytterne i Sydamerika ligger dobbelt så højt og i visse tilfælde endda tredobbelt. Potentialerne er store i Afrika.

Udstyr og maskiner kan være med til at øge produktionen markant. Det handler både om det, der sker på marken og i stalden, men også om at sikre kvaliteten i råvarerne efter høst og slagtning.

2,5 traktorer pr. 1.000 ha.

Antallet af traktorer er relativt lavt i mange af de afrikanske lande. Mekaniseringen er netop et af de områder, som har været med til at øge produktionen i den vestlige verden i de seneste mange år.

Maskiner gør det dog ikke alene, men skal suppleres med viden om nye dyrkningsmetoder, avlsarbejde og know how generelt.Der er få traktorer i Afrika i forhold til, hvad der ses i de vestlige lande. I Afrika under ét, så er der 2,5 traktorer pr. 1.000 ha. I det centrale Afrika er der kun 0,5 traktor pr. 1.000 ha. I mange af de vestlige lande er antallet af traktorer helt oppe på omkring 40 traktorer pr. 1.000 ha.

Dog er der en faldende tendens i visse vestlige lande som følge af strukturudviklingen og salg af større og større traktorer. Traktorer er forudsætningen for, at der kan være markredskaber og dermed en god indikator på markedsmulighederne. Antallet af høstmaskiner er også lavt.

Fra manuelt arbejde til maskinarbejde

Malkemaskiner er heller ikke så udbredte endnu, men det skyldes i høj grad strukturen med mange små bedrifter. Samtidig er afsætningsmuligheder til mejerierne begrænsede, da der er udfordringer med køling og forarbejdning, som kan gøre produkterne klar til salg i de byer, hvor der ikke kan produceres fødevarer.

Korntørring og opbevaringsmuligheder er også en begrænsende faktor i forhold til at øge forsyningerne til forbrugerne. Der går simpelt hen korn og andre markafgrøder tabt som følge af for dårlig håndtering af afgrøderne.

Det lave antal maskiner betyder, at en masse arbejde udføres manuelt, og produktionen er dermed mindre effektivt. Flere maskiner kan udnytte jorden bedre, og der kan efterfølgende være et mindre spild, inden produkterne når forarbejdningsvirksomheder og forbrugerne.

Dansk landbrugsudstyr går en lys afrikansk fremtid i møde

Markedsmulighederne for landbrugsmaskiner og udstyr kan være store i fremtiden. Hvis der foretages strukturelle ændringer i de afrikanske lande i retning af større bedrifter og flere forarbejdningsvirksomheder, kan markedet blive rigtig stort.

I visse lande og områder kan maskiner ikke stå alene, men vil være godt hjulpet sammen med viden og uddannelse. Det vurderes derfor, at der er store muligheder for systemeksport, hvor der både er viden og maskiner.

Der kan være udfordringer med finansiering til køb af landbrugsmaskiner og udstyr, men den generelle tendens i retning af højere fødevarepriser, samt en mere effektiv fødevareproduktion, vil øge købekraften i landbruget.