Verdens befolkning stiger med 2 mia. mennesker i de kommende 25 år og vil i 2040 passere 9 mia. mennesker. Befolkningsvæksten sker primært i Asien og Afrika, som hver især vil stige med omkring 1 mia. mennesker.

I andre dele af verden vil der kun være en svag befolkningsvækst, og i Rusland vil der endda være en tilbagegang fra 142 mio. til 127 mio. i 2040.

En kraftig befolkningsvækst vil betyde en stigende efterspørgsel efter fødevarer, og disse fødevarer skal produceres på samme areal som i dag. Det dyrkede areal har de seneste mange år været konstant, og der er ikke realistiske muligheder for at udvide det.

Der er visse arealer, som bliver opdyrket, men samtidig betyder urbaniseringen, at landbrugsarealet andre steder bliver inddraget til huse, veje, osv.

Med 30 pct. flere verdensborgere frem til 2040, så skal effektiviteten være højere. Fra 2014 og frem til 2040 vil landbrugsarealet pr. indbygger blive reduceret fra 0,20 ha. pr. indbygger til 0,15 ha.

Produktionen skal øges og spildet skal mindskes i fremtiden

Det stigende pres på landbrugsjorden er en global udfordring. Der hvor befolkningsvæksten er størst, er ikke nødvendigvis der, hvor produktionsbetingelserne er de bedste. Det betyder, at varerne i stigende grad skal flyttes rundt i verden.

Det stigende pres på fødevareproduktionen vil samtidig stille krav til en mere ressourceeffektiv produktion i hele kæden fra jord til bord. Det gælder ikke kun om at øge produktionen men også om, at fødevarerne udnyttes bedre i værdikæden.

Løsningerne kunne bl.a. være:

• Øge fødevareproduktionen som kan ske ved: Teknologi, fokus på nye dyrkningsmetoder og avlsarbejde og udvikling af infrastruktur og strukturelle forhold i visse lande

• Mindske spildet i fødevarekæden som kan ske ved: Ressourceoptimering i produktionen og fokus på madspild hos forbrugeren og i detailhandlen

Løsningerne skal findes gennem øget vidensoverførsel og stigende fokus på forskning og udvikling. De virksomheder, som kan levere løsninger på udfordringerne, vil have en konkurrencefordel.

Den danske fødevareproduktion har i gennem de seneste mange år produceret flere fødevarer med færre input, og står derfor med løsninger på fremtidens udfordringer.