Af Silas Berthou, markedsanalytiker, Landbrug & Fødevarer og Christian Erin-Madsen, journalist, foodculture.dk

Produktionen af kød pr. so er steget fra 1.393 kg i 1990 til 1.882 kg i 2012, svarende til en vækst på 35 pct. Samtidig er foderforbruget, pr. kg tilvækst, faldet med 6 pct.

Det er bare en af konklusionerne fra en række nøgletal for jordbrugets ressourceudnyttelse. Selve tallene er ikke nye, men forskere fra Aarhus Universitet, Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, har lavet en opgørelsesmetode, som sætter håndgribelige tal på effektiviteten i et lands landbrugssektor.

Landmænd udnytter kvælstof og fosfor mere effektivt

For at gøre det, er det nødvendigt at sætte mængder på den interne omsætning af foder og husdyrgødning i Danmark. De data er fortsat ikke tilgængelige, men rapporten kommer tæt på ved at lave en række detaljerede antagelser.

”Det har været vanskeligt at skabe et retvisende billede af effektiviteten i landbruget, fordi den samlede produktion er baseret på mange forskellige produkter,” siger Thomas Søby, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer.

”Men landmændene er blevet mere effektive til at udnytte kvælstof og fosfor, og det indikerer højere effektivitet. Samtidig er den animalske produktion steget, men uden at bruge større arealer. Så vi producerer mere pr. arealenhed.”

 

Mælkeproduktion er steget 39 pct.

Ligesom svineproduktionen er malkekvægproduktionen også blevet mere effektiv.

Mælkeproduktionen pr. årsko er steget fra 6.032 kg i 1990 til 8.375 kg mælk i 2012, hvilket svarer til en vækst på 39 pct. Den økologiske andel i produktionen af malkekvæg er i perioden 1990-2012 vokset fra 0 pct. til 10 pct.

For at beregne udviklingen i både mælk og kød, har forskerne fra Aarhus Universitet regnet på det animalske udbytte (AU), og omregnet kødproduktionen til kg mælk, baseret på foderbehovet (FE) til henholdsvis mælk og for at køerne vokser, altså tilvæksten.

Vækst i animalsk udbytte på 25 pct.

Udviklingen i AU viser, at produktionen pr. årsko er steget fra 8.525 kg i 1990 til 10.694 kg i 2012. Det svarer til en vækst i produktionen af animalsk udbytte fra malkekvæg på 25 pct. Samtidig er arealet, der skal bruges til at producere et kg kød fra malkekvæg, faldet fra 1,23 m2 til 1,08 m2.

”Rapporten giver os ny viden om effektiviteten i dansk landbrug. Det er viden, der dokumenterer den fremgang der sker i den danske landbrugsproduktion, men som også fremhæver nogle områder, hvor det går mindre godt. Her tænker jeg på tallene vedrørende proteinindholdet i korn,” siger Thomas Søby.

 

Fald i protein pr. hektar korn

For korn har udbyttet per hektar målt i energi været konstant i perioden, mens der er blevet produceret mindre protein per hektar. Det skyldes ifølge Thomas Søby højest sandsynligt skrappere restriktioner for kvælstof i Danmark sammenlignet med udlandet – også kendt som undergødskning.

”Det er min opfattelse, at de nye resultater kan og skal bruges politisk, og jeg synes rapporten er med til at understrege behovet for en tilbundsgående drøftelse af gødningsbehovet og mulighederne for en mere intelligent regulering af erhvervet,” siger Thomas Søby.

 


Tagget med Beskæftigelse, Landbrug, Landbrug & Fødevarer, Økonomi