1.000 kg madaffald indeholder biogas nok til at dække strømforbruget i en husstand på fire personer i halvanden måned.*

Der bliver hvert år smidt 260.000 tons madaffald ud, bare i husholdninger og 227.000 tons i supermarkeder, kantiner og storkøkkener. Noget af madaffaldet er madspild, og noget af det er uundgåeligt affald som kaffegrums og bananskræller.

Der er altså rigtig mange tørretumblere, tændte computere og køreture til sommerhuset gemt i vores affaldscontainer.

Daka Refood, der en del af virksomheden Daka Danmark, omdanner madaffald til energi. Det kan for eksempel være organisk affald, som vi kender det fra skraldespanden derhjemme, der kan blive til biogas eller det kan være fritureolie, der kan blive til biobrændsel.

Lige nu omdanner Daka Refood fritureolie nok til at holde 2400 dieselbiler kørende i 365 dage. Men der er rigtig meget affald, der aldrig bliver genanvendt, fordi affaldssorteringen ikke lykkedes med at sikre ”rent ” affald.

”Vi kan lave grønnere energi, reducere Co2-udslippet og gøre brug af nogle vigtige næringsstoffer, der før bare blev brændt af på et forbrændingsanlæg. Det er meget vigtigt i forhold til at skabe et mere bæredygtigt samfund med en cirkulær økonomi,” siger Birger Parsberg Olesen, der er Business Unit Manger i Daka Refood.

Madaffald og plastic må ikke blandes

Madaffaldet fra private husholdninger såvel som fra virksomheder spiller ifølge Birger Parsberg Olsen en vigtig rolle i retningen mod en cirkulær økonomi på dansk jord.

Derfor har regeringer gennem tiden og kommunerne været opmærksomme på, at der skal mere fokus på at sortere affaldet, fordi usorteret skrald, der ikke bliver håndteret korrekt, kan forpurre muligheden for at genanvende det til biobrændsel, gødning og andre lignende formål.

Det forklarer Henrik Ottesen, der er seniorspecialist i biomasse og bioenergi ved Teknologisk Institut:

”En effektiv sortering af affaldet giver forbedret mulighed for at anvende det til foderkilde til for eksempel en insektproduktion, til emballage eller til biogas. Det skal være et så rent organisk produkt som muligt. Hvis madaffald er blandet sammen med plastic, så kan det ikke bruges.”

Det er både C02 og penge ud af vinduet ikke at give madaffaldet et efterliv.

”Affald er mange penge værd, og så har det en stor belastning på miljøet. Det har helt klart en betydning, hvordan vi vælger at sikre, at vores affald bliver genanvendt,” siger Henrik Ottesen.

LÆS OGSÅ Ekspert: Gør Danmark til et grønt teknologicenter 

Gode skraldehensigter er ikke nok – der er brug for lovgivning

I 2013 formulerede den daværende socialdemokratiske regering en såkaldt Ressourcestrategi, der sigtede efter, at 60 pct. af det organiske erhvervsaffald skulle genanvendes til biogasproduktion og føres tilbage til jorden inden 2018 (50 pct. for husholdningsaffald inden 2021).

Men Ressourcestrategien er kun en hensigtserklæring, og derfor pålægger den ikke som sådan kommunerne at lave en strategi for at få sorteret affaldet bedst – det er bare hensigten.

Og hensigten er fin, mener Birger Parsberg Olesen, men der er ifølge ham ikke sket nok siden da.

”Nogle kommuner er ikke kommet videre fra den målsætning, og jeg har ikke indtryk af, at den nuværende regering har fulgt op på Ressourcestrategien. Lige nu kan alle, der producerer affald vælge at sortere skrald, men de skal ikke,” siger han.

LÆS OGSÅ Københavnere luner sig ved varme fra gylle og opskyllet fedtemøg 

Ida Auken: Der er behov for nye tiltag i ressourcestrategien

Birger Parsberg Olesen sætter spørgsmålstegn ved, om private husholdninger såvel som erhvervet vil blive bedre til at affaldssortere ad frivillighedens vej. Han foreslår, at der skal en konkret lovgivning til, der pålægger, alle der producerer skrald at sortere ud fra en national enighed om, hvordan det er bedst.

”Det er vigtigt at få skabt en lovgivning, der følger op med konkrete tiltag, der sørger for, at affaldet bliver sorteret ud. Hvis folk skal ændre deres vaner, må regeringen forsøge sig med et decideret påbud, for de gør det ikke nødvendigvis af sig selv.”

Ida Auken bestred posten som Miljøminister tilbage i 2013, da ressourcestrategien blev formuleret. Og selvom der sker mange initiativer indenfor affaldssortering i nogle af landets kommuner, efterlyser Ida Auken, nu miljøordfører i Radikale, nye tiltag for at løfte den opgave, det er at få udnyttet de værdifulde ressourcer, der ligger gemt i affaldscontainerne.

”Vi valgte i første omgang at lade kommunerne indkredse, hvordan affaldet skulle sorteres, men på sigt kan det være, at vi skal sætte nogle krav til, at det grønne affald skal sorteres,” siger Ida Auken.

LÆS OGSÅ Spis bøf fra malkekvæg og skån klimaet


  

På billedet ses et biogasanlæg, der blandt andet bliver brugt til at omdanne madaffald til enten biobrændstof eller gødning. (Foto: Daka Refood)

Ensretning i kommunerne vil give bedre affaldssortering

Birger Parsberg Olsen understreger, at der er mange kommuner, der fokuserer på at genanvende affald, men at forskellene mellem kommunerne er så store, at der går nogle værdifulde ressourcer til spilde.

”Jeg synes, det kunne være rigtig godt, hvis hele landet får nogle fælles retningslinjer for hvilket affald, der skal sorteres, og hvad der ikke skal – en national strategi for affaldshåndtering. Den form for ensretning kan sikre, at virksomheder som vores får et meget bedre råvaregrundlag til at producere bæredygtig energi og gødning.”

Ida Auken ser også gerne, at der på nationalt plan bliver taget mere styring med, hvordan de enkelte kommuner arbejder hen mod at reducere affaldsspildet.

”Jeg mener snart, tiden er kommet til at tage nogle nye skridt i affaldshåndteringen. Regeringen og kommunerne skal danne partnerskaber med virksomheder, der ved, hvordan vi bedst genanvender organisk affald, så det kan blive til biogas og bioethanol.”

LÆS OGSÅ Biobrændstof giver håb om nyt dansk energieventyr

Omkostningstunge biogasanlæg kræver politisk sikkerhed

For at madaffald kan blive en værdifuld ressource og ikke bare ryge på et forbrændingsanlæg, skal det igennem et anlæg, der kan lave det til biogas og gødning.

Sådanne anlæg er dyre og ifølge Birger Parsberg Olsen skal virksomheder have et incitament for at investere i de omkostningstunge anlæg – biogasanlæg - der skal bruges til forbehandle og klargøre madaffaldet til biogasproduktion.

En national strategi for affaldshåndtering, ville ifølge Birger Parsberg sikre, at de har et kundegrundlag og en forretning, der kan tilbagebetale investeringen.

Derfor skal Daka Refood og andre lignende foretagende være sikre på, at det bliver pålagt at sortere affaldet, for ellers kan de stå med et dyrt anlæg uden tilstrækkeligt med sorteret affald at putte i anlæggene.

”Men det vigtigste er, at vi i stedet for at brænde ressourcerne af, fremover kan producere både energi og føre næringsstoffer tilbage til jorden,” siger Birger Parsberg Olsen.

LÆS OGSÅ Danskerne: Størst potentiale for at få madspild ned i supermarkeder 

*Tal og udregninger kommer fra Daka Refood