Videncentret for Landbrug skal fremover ledes af en bestyrelse, hvor ikke alle er tilknyttet landbrugets organisationer. Den nye bestyrelse får herved medlemmer med indsigt og erfaringer fra relaterede brancher. Med sammensætningen af den nye bestyrelse ønsker Landbrug & Fødevarer, der ejer Videncentret for Landbrug (VFL), at professionalisere bestyrelsesarbejdet i VFL.

Videncentret er en helt central aktør i den fortsatte udvikling af en bæredygtig, intensiv landbrugs- og fødevareklynge i Danmark, siger Videncentret for Landbrugs nye formand, Lars Hvidtfeldt, der også er viceformand i Landbrug & Fødevarer.

"Vi skal arbejde for at danske fødevareproducenter får andel i den stigende efterspørgsel på fødevarer og andre produkter inden for den biobaserede økonomi. Og vi skal fastholde og udbygge Danmarks position som landbrugsland, samtidig med at vi skal kunne operere i en stadig mere åben og konkurrencepræget økonomi."

Den nye bestyrelse skal også have fokus på at få videreudviklet de kommercielle potentialer på VFL.
"Vi skal i den samlede ledelse på VFL arbejde med at udvikle de nødvendige planer og redskaber til at effektuere VFL´s strategi – herunder øget kommercialisering," fortsætter Lars Hvidtfeldt og pointerer, at bestyrelsen også har en vigtig opgave med at få integreret Videncenter for Svineproduktion i VFL o0g med at styrke Videncentrets profil som videnleverandør til det primære landbrug og gartneri.

VFL er en central aktør

"Videncentret har en unik rolle som det nationale og internationale brohoved, der binder forskning og teori sammen med den praktiske dagligdag hos landmanden. Landmændene og hele erhvervet skal være stolte af at have et videncenter, der også i international sammenhæng er en enestående institution," siger Lars Hvidtfeldt og henviser til, at VFL samarbejder om projekter og indgår i partnerskaber med universiteter og virk-somheder over hele verden.

Det gør vi for at sikre danske fødevareproducenter adgang til de allernyeste forsknings- og forsøgsresultater og for at promovere dansk fødevareproduktion over for vigtige beslutningstagere og globale samarbejdspartnere.

Den nye bestyrelse mødes første gang 19. august, hvor Lars Hvidtfeldt afløser Sven-Aage Steenholdt på formandsposten.

Videncentret for Landbrugs nye bestyrelse har følgende sammensætning:

• Lars Hvidtfeldt, formand, godsejer og viceformand i Landbrug & Fødevarer
• Lene Lange, professor, Aalborg Universitet
• Jørn Kristian Jensen, tidligere bankdirektør, bestyrelsesformand for Landbrugets Fi-nansieringsbank
• Torben Ulrich, ejer af konsulentvirksomheden Curius Aps, Gentofte
• Johannes Elbæk, adm. direktør, Heden & Fjorden
• Torben Hansen, gårdejer, formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion
• Erik Larsen, gårdejer, formand for Videncenter for Svineproduktion
• Peder Philipp, gårdejer, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg
• Henrik Bertelsen, familielandbruger, næstformand for Familielandbrugets sektionsbe-styrelse
• Herudover tæller bestyrelsen 2 repræsentanter, der i de kommende måneder vælges af og blandt medarbejdere på VFL.

 


Tagget med Landbrug & Fødevarer